Deze thema melodie hoort bij de hele situatie JanKoridon /ILT the Third man

WELKE MEDIA NEEMT ACTIE?

Is die media beinvloed of zijn ze bang,of durven zij het niet aan?

Alle getuigenissen van de ILT,Experts ,Verkeerstoren IJmuiden ,Waterpolitie,Rijkswaterstaat.

Noem ze maar op.

2500 euro boete,voor leugens en valse voorlichting in de processen!!!!!!!!!!

De media kan de bewijzen lezen in de pagina`s van deze website hoe het heeft gewerkt in de processen die ik nu heb gehad.

Ik daag nogmaals uit :  Het Tucht college voor de scheepvaart ,het Cbb ,de ILT  en de experts met hun uitingen die op papier staan.Laat de media maar eens gaan vragen waarom zij mij met insinuaties,leugens hebben veroordeeld.

Waar was de tegenpartij,wat was het belang,wat zit hier achter???

Van af 22maart  2019  nog geen letter van Media of Televisie te voorschijn gekomen.

Wat is hier aan de hand?

Het COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BERIJFSLEVEN EN HET TUCHTCOLLEGE VOOR DE SCHEEPVAART GAAN ER VAN UIT MET HET NIET OPROEPEN VAN AL DEZE GETUIGEN ,DAT ZE VAN MIJ AF ZIJN.

 "Luctor et Emergo"

"met dank aan God, en de goedgunstigheid van de koningin, zullen wij boven komen."

Ik Jan Koridon zal nooit en te nimmer opgeven om deze kromme en vebogen uittingen die in de veroordelingen staan te accepteren.

Ik blijf tegen de ILT ,de CBb en het Tuchtcollege voor de Scheepvaart knokken tot dat er uit eindelijk gerechtigheid is gesproken.

Sommatie, 

 

De betrokkene Jan Koridon word gesommeerd om de namen van de I.L,T  medewerkers, van de website www,dewrakvisser.nl te verwijderen.Maaaaar?

Als de media of wie u ook bent,en je kijkt op google naar ;

 

Uitspraak TUCHTCOLLEGE VOOR DE SCHEEPVAART  daar worden de namen wel genoemd.

 

Archief Uitspraken Tuchtcollege voor de Scheepvaart

jaar:nr:inzake: 2020 52020.V5-Jyden 

 

Primaire navigatieECLI:NL:TSCTS:2020:5 Tuchtcollege voor de Scheepvaart 2020-05 (2020.V5-Jyden)

ECLI:ECLI:NL:TSCTS:2020:5Datum uitspraak:21-12-2020Datum publicatie:21-12-2020Zaaknummer(s):2020-05 (2020.V5-Jyden)Onderwerp:ZeevisserijBeslissingen:
  • Verzoek gegrond
  • Geldboete
  • Schorsing vaarbevoegdheid
Inhoudsindicatie:Het verzoek van de Inspecteur heeft betrekking op een aanvaring tussen het Nederlandse m.s. Jyden en het onder vlag van Antigua en Barbuda varende m.s. Celina. De aanvaring vond plaats op vrijdag 22 maart 2019 in dichte mist in de aanloop van IJmuiden, voor de monding van de pieren. Aan boord van de Jyden bevonden zich twaalf passagiers en daarnaast betrokkene als kapitein, zijn zoon en een hulp. Door de aanvaring raakten beide schepen beschadigd en ontstonden aan boord van de Jyden problemen met het manoeuvreren. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

UITSPRAAK VAN HET TUCHTCOLLEGE VOOR DE SCHEEPVAART VAN

21 DECEMBER 2020 (NR. 5 VAN 2020) IN DE ZAAK 2020.V5-JYDEN

Op het verzoek van:

de Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

zetelend te Den Haag,

verzoeker ,

gemachtigde: ing. K. van der Wall,

senior inspecteur ILT/Ongevallenonderzoek scheepvaart en administratieve controles, standplaats te Zwijndrecht;

tegen

J.F. K.,

 

Nog maals ,bij deze  :

PELS RIICKEN ; , Zo snel mogelijk uw kort geding,wel onder een voorwaarde dat u alle getuigen die geweigerd zijn bij de vorige processen ,wel laten komen!!!!!

 

Ps  Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. gevestigd te Den Haag.

 

Er is bij de politie een klacht door mij Jan .Koridon ingedient wegens laster,dan kan u dat ook meenenen.

onze ref. JB/JB/11017326
uw ref.
inzake Onrechtmatige publicaties

J.S. Bierens
advocaat
+31 70 515 3261
jard i. bierens@pelsrijcken.ni

1 september 2022

Geachte confrère,
Namens mijn cliënt, de Staat der Nederlanden (in het bijzonder de Inspectie
Leefomgeving en Transport, hierna: IL T) vraag ik uw aandacht voor het volgende.
Achtergrond
In het verleden heeft ILT uw cliënt, de heer Koridon, gewezen op het onrechtmatig
publiceren van (persoons)gegevens van (en over) ILT-medewerkers op de website
www.dewrakvisser.nl. Ik verwijs naar een door ILT verstuurde brief van 28 januari
2022, en een door ondergetekende verstuurde brief van 9 februari 2022. De heer
Koridon heeft destijds niet op deze berichten gereageerd. Wel heeft de heer Koridon
de namen van de betreffende ILT-medewerkers nadien op onderdelen van zijn website
verwijderd.
Nieuwe publicaties
Onlangs heeft ILT opgemerkt dat de heer Koridon opnieuw in verschillende berichten
namen en beschuldigingen over individuele ILT-medewerkers is gaan publiceren, zowel
op de website www.dewrakvisser.nl, als op de website www.deorion.nl (hierna: 'de
Websites)'. Als bijlage bij deze brief voeg ik een overzicht van deze berichten
(bijlage).

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. Postbus 11756 2502 AT Den Haag +31 70 515 3000 pelsrijcken.nl
AIie werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht met de naamloze vennootschap Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. gevestigd te Den Haag en ingeschreven
in het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 16/2022. Daarin is
een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. De algemene voorwaarden worden op verzoek toegezonden of zijn te raadplegen op www.pelsrijcken.nl.

datum 1 september 2022
onze ref. JB/JB/11017326

2/3

De inhoud van de Website www.deorion.nl suggereert verder, dat u de heer
Koridon (inmiddels) ook met betrekking tot de gestelde privacy-inbreuk als
advocaat zou bijstaan. Om die reden is deze brief aan u gericht. Mocht u de
heer Koridon in deze kwestie niet (meer) bij blijken te staan, dan verneemt
ILT dat graag, en zal de ILT zich in het vervolg direct tot de heer Koridon zelf
richten.
Onrechtmatige publicaties
Zoals de ILT eerder in het bericht van 29 januari 2022 heeft toegelicht, is de publicatie
van namen (of andere persoonsgegevens) van ILT-medewerkers op de Websites in
strijd met de Verordening Gegevensbescherming en (dus) onrechtmatig. De
betreffende medewerkers hebben geen toestemming gegeven voor het publiceren van
hun persoonsgegevens. Daarnaast wordt met deze publicaties inbreuk gemaakt op hun
persoonlijke levenssfeer. Het betreft hier medewerkers die geen publieke bekendheid
genieten, over het onderwerp van de berichtgeving nooit actief zelf de publiciteit
hebben opgezocht en geen invloed hebben op het beleid van ILT. Zij hebben aan dit
beleid slechts uitvoering gegeven, en zijn slechts uit hoofde van hun functie bij ILT bij
uw dossier betrokken geweest. Het noemen van hun namen en het publiceren van
andere persoonsgegevens dient daarom geen legitiem doel.
Kortheidshalve wordt ter verdere toelichting verwezen naar de rechtspraak die ook in
de brief van 29 januari 2022 al door de ILT werd aangehaald.
Sommatie

ILT verzoekt (en voor zover nodig) sommeert de heer Koridon de namen van ILT-
medewerkers die hij nu op zijn websites publiceert, vóór 8 september 2022, 16.00 uur

te verwijderen en schriftelijk ( e-mail daaronder begrepen) aan mij te bevestigen dat
hij deze namen ook in de toekomst verwijderd zal houden.
Mocht de heer Koridon niet (volledig, of tijdig) aan deze sommatie voldoen, dan zie ik
mij genoodzaakt mijn cliënt te adviseren een kort geding aanhangig te maken. Daarin
zal ILT onder meer vorderen dat de namen van de ILT-medewerkers (op straffe van
dwangsommen) alsnog verwijderd dienen te worden.
Vooralsnog hoopt ILT dat het niet zo ver hoeft te komen. Mocht de heer Koridon het
echter toch op een juridische procedure aan willen laten komen, dan verzoek ik u mij
uw en zijn verhinderdata voor de komende acht weken, eveneens vóór 8 september
2022, 16.00 uur toe te sturen.

Dit schrijft de inspecteeur ILT

 

In het verzoekschrift heb ik op 2 manieren geschreven dat de kapitein rondjes heeft gevaren voor de pieren van IJmuiden, te weten in: 


Bevindingen naar aanleiding van de radarbeelden
        De Jyden blijft ongeveer op 1 plek een beetje rondjes draaien
Beschouwingen op de verantwoordelijkheden en het bezwaar
          De kapitein heeft recht voor de aanloop van IJmuiden, midden op het vaarwater, rondjes gevaren, alsof hij niet wist waar hij was en niet wist waar hij mee bezig was;    Deze beschrijving is ten onrechte door mij gedaan! 

 

Dit is de leugen van de inspecteur ILT,  KIJk naar de bandopnamens op de volgende pagina ONGEGROND

 

 

Wat is laster

Laster is het moedwillig iemand beschuldigen van een onwaar feit. Het verschil tussen smaad en laster is dus dat het bij laster altijd gaat om beweerde feiten die niet waar zijn. Dus enkel wanneer u iemands goede naam aantast door onware feiten bent u strafbaar op grond van laster

 

Zij de ILT inspecteur wist dat zij gelogen had, anders zeg je naderhand niet :

Deze beschrijving is ten onrechte door mij gedaan! 

 

Laster is het als je beschuldigd word ,maar het CBb beschouwd het als een excuses voor het ongemakt.

Dat zal door iedereen zeer kwalijk genomen worden.

Verbeeld je dat je deze beschuldiging tegen het CBb zou zeggen.

Dan had ik nu al een paar weken in de gevangenis gezeten.


Vind zelf dat ,Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. gevestigd te Den Haag,

 

Mij  niet moet sommeren,ik vertel geen leugens, daar kan u mij niet op attenderen,  wie u wel moet sommeren ,zijn de inspecteur ILT,de experts de heren J.Rotgans en H.Bakker,de heer Babel van de verkeerstoren IJmuiden,die en dat weet u want u heeft alle pagina`s uitgepluist voor de naam van de inspecteur er door mij uit te  laten verwijderen.

Die moet u sommeren,heb ook tegen de Inspecteur generaal van de ILT het zelfde aangegeven.

Als u verkondigt in een kortgeding wat en hoe hun werkwijze is geweest,zal u door onze heer toch beloond worden.

U ,Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V deze instanties die ik hier op noem die moet u sommeren.

Als u het recht vertegenwoordigt en u roept mij op,dan moet u ook deze laten veschijnen.

 

Nog een opmerking over het Tuchtcollege voor de scheepvaart,die beweren namelijk.

 

En wat zijn verwijt aan de Celina betreft: die heeft een vaste koers gevaren, waarvan redelijkerwijs verwacht mocht worden dat de Jyden die niet zou kruisen. Het verwijt van betrokkene dat de Celina in de gegeven omstandigheden te hard heeft gevaren is, mede in aanmerking nemende de noordgaande stroming, onvoldoende onderbouwd. Los daarvan staat in de onderhavige zaak uitsluitend de tuchtrechtelijke verwijtbaarheid van het doen en laten van betrokkene centraal.

Hoe durft een voorzitter van een Tuchtcollege voor de Scheepvaart dit te beweren,hij is deze funtie niet waardig.

 

Art 19 van het ZAR valt hier voledig onderuit.

Jyden komt van de Celina aan stuurboord aanvaren.Dus de Celina moet voorrang geven.

Celina vaart in potdichte mist met 10 mijl snelheid,dus niet aangepast.

Wijkt niet uit en verminderd geen vaart.

Rampt de Jyden op bakboord achtersteven ,dus achterlijker dan dwars.

Vaart na het ongeluk zonder enige aandacht door.(is misdaad)

 

Zegt het Tuchtcollege de Celina vaart een vaste koers ,waarvan verwacht mocht worden dat de Jyden die niet zou kruisen.

Zijn die nou gek of ben ik dat.   Vaste Koers Bestaat Niet!

Met andere woorden van het Tucht college voor de scheepvaart !

Als u met uw auto van links komt,rij dan maar door,want u kan redelijkewijs verwachten dat de andere auto u voorrang geeft.

De radarbeelden zijn op de volgende pagina te zien.

 

Hier mee word ik veroordeeld!!!! 

Zie verder alle onzin en verzinzels in mijn website.