Vaste Koers Bestaat Niet

Komt niet voor in de leerboeken.

Maar wel in de Bijbel

Dagboek bij de bijbel

Ben ik een waar christen? En hoe leef ik als christen in deze tijd? Wat kunnen er veel geestelijke en praktische vragen zijn. Alleen Gods Woord kan in ons leven de weg wijzen. Daarom bad David: 'Maak in Uw woord mijn gang en treden vast.' Zo alleen varen we een vaste koers.

 

In

 

 

,zegt de voorzitter :de Celina vaart een vaste koers  waarvan redelijkewijs verwacht mocht worden dat de Jyden die niet zou kruisen.

Dus dan is de redenatie,onderbouwing van het Tuchtcollege voor de scheepvaart afwijkend, aan de regels 15 en 19 van het Z.A,R 

Er is een GRK Grond koers

Kompas koers

Giro koers 

En een behouden ware koers.

Geen vaste koers.!

Als een schip op kompas of giro koers vaart zoals de stuurman van de Celina zegt in zijn rapport van de aanvaring, dan gelden de wettelijke regels van het Z.A,R, En geen .....

De waarheid spreken · In Johannes 8:44 legt de Heere Jezus uit.

Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste

 

Deze uit spraak "In Johannes 8:44  komt hieronder geschreven niet uit.

 

Hoofdstuk 5A. Tuchtrechtspraak

 

§ 1. Algemeen

Artikel 55a

 

1.De kapitein en de scheepsofficieren zijn aan tuchtrechtspraak onderworpen terzake van enig handelen of nalaten in strijd met de zorg die zij als een goed zeeman in acht behoren te nemen ten opzichte van de opvarenden, het schip, de lading, het milieu of het scheepvaartverkeer.

 

Hoe is het mogelijk ,dat wat in een verzoekschrift ,wat op 15 juni 2019 door de inspecteur  naar de Tuchtcollege voor de scheepvaart is opgestuurd ,en daar behandeld is,de uit spraak komt met dit artikel 55a van Tuchtrechtspraak.(pagina 13 uitspraak)

Ingediende zware beschuldigingen van de inspecteur,die de voorzitter en zijn raadsleden gelezen zullen hebben ,worden in het totaal niet op genoemd.

In het verzoekschrift heb ik op 2 manieren geschreven dat de kapitein rondjes heeft gevaren voor de pieren van IJmuiden, te weten in: 


Bevindingen naar aanleiding van de radarbeelden
        De Jyden blijft ongeveer op 1 plek een beetje rondjes draaien
Beschouwingen op de verantwoordelijkheden en het bezwaar
          De kapitein heeft recht voor de aanloop van IJmuiden, midden op het vaarwater, rondjes gevaren, alsof hij niet wist waar hij was en niet wist waar hij mee bezig was; Deze beschrijving is ten onrechte door mij gedaan! 

 

Ook collega I.L.T gaat de inspecteur bijstaan,want die heeft hulp nodig om haar onterechte beschuldigingen een beetje recht te trekken.

Hierbij verzend ik u de e-mail door die ik gisteren aan de ILT heb verzonden.

Ik ben vervolgens gebeld door de collega van de inspecteur

. Zij verweest naar pagina 6 van de conclusie van repliek. Zij gaf aan dat de term "rondjes"Ongelukkig was gekozen en onjuist is. Er was sprake van diverse forse koerswijzigingen over een range van 90 graden.

Tevens gaf zij aan dat beroep naar haar mening weinig kans van slagen zou hebben aangezien u daarnaast:
te ver naar het noorden bent gevaren en niet kort om de pier hebt gevaren.

Dit is; Aldus gewezen of niet gelezen of iemand dekking geven, voor een geval dat als de waarheid boven tafel komt, je wel eens de zak zou kunnen krijgen.

Waarom geeft de collega van de inspecteur aan,dat haar mening is dat het beroep weinig kans van slagen heeft?Heeft zij contacten of voorkennis?

Heb haar wel mijn mening hierop een antwoord gegeven;

Als de collega inspecteur ,experts de heren H.Bakker en de heer J.Rotgans ,meneer Babel en overige die u kan.

Mij  en mijn zoon schadeloos te stellen voor het verlies van de sportvisser Jyden , de inpact van inkomstenderving,en geleden geestelijke ellende die u  ons aangedaan heeft.

Als hier geen oplossing voor komt,nodig ik u en mijn advocaat uit ,bij het College van beroep voor het bedrijfsleven.

Ga er wel van uit dat de rechters van het College van beroep voor het bedrijfsleven aan u allen de beschuldigingen die u op papier heeft gezet ,vragen hoe en waar u  al die leugens vandaan gehaald heeft ,een klinkklaar antwoord zult geven.

Of is hier wat anders aan de hand? 

Welk belang?

 

De voorzitter van het Tuchtcollege van de scheepvaart

 

De voorzitter heeft het verzoekschrift bekeken,Wat hij nog mist.

De belangrijkste zaken worden niet gevraagd

Hij heeft op zeker nog een paar andere dingen gemist.O/A waarom heeft u rondjes gedraaid voor de pieren van IJmuiden.

Wist u ook niet meer,waar u was,of deed.

Hij vraagt ook niet aan de inspecteur waarom is de Celina doorgevaren.

Hij vraagt ook niet stond de Jyden nou ingeschreven of niet bij de KVK

Hij heeft werkelijk om het maar bescheiden uit te drukken ,alles gemist!

 

En  nogmaals het gezwets van de inspecteur 

lees pagina een de veroordeling

Daar schrijft zij dat ik ingeschreven stond als beroepsmatig bij de KVK 

En in het MOTIVATIE RECHT OP VOEREN VAN DE NEDERLANDSE VLAG, schrijft zij aan het Tuchtcollege voor de scheep vaart:

artikel 311 Wetboek van koophandel 2 lid b Hoewel dhr Koridon op de datem van aanvaring geen inschrijving had in de Kamer van Koophandel .

Jaaaa hoe zit dat nou mevrouw de inspecteur ? Rondjes draaien voor de pieren van IJmuiden en dan ook nog zeggen ,hij wist niet meer waar hij was ,of deed.

In het verzoekschrift heb ik op 2 manieren geschreven dat de kapitein rondjes heeft gevaren voor de pieren van IJmuiden, te weten in: 


Bevindingen naar aanleiding van de radarbeelden
        De Jyden blijft ongeveer op 1 plek een beetje rondjes draaien
Beschouwingen op de verantwoordelijkheden en het bezwaar
          De kapitein heeft recht voor de aanloop van IJmuiden, midden op het vaarwater, rondjes gevaren, alsof hij niet wist waar hij was en niet wist waar hij mee bezig was; Deze beschrijving is ten onrechte door mij gedaan! 

 

 

WAARSCHIJNLIJK,is deze conclusie (verzonnen) ook ten onrechte gedaan ,(KVK)

 

maar er word nog steeds niet gezegd ,u bent ten onrechte veroordeeld

 

 

 

 

Wat is de definitie van enkele dagen?

een onbepaald, meestal klein aantal.

Onbepaald of een klein aantal dagen,die dagen sta jij niet ingeschreven.

Dat mag de rechter bepalen.

 

Dit alles is achter de rug.

Toch weer in mijn hempt gezet door deze rechters van het CBb die de hand boven het hooft houden van leugenaars

 

 

Word vervolgd zolang er nog geen uitspraak is bij het Clollege van beroep voor het bedrijfsleven.