Sommatie, 

 

De betrokkene Jan Koridon word gesommeerd om de namen van de I.L,T  medewerkers, van de website www,dewrakvisser.nl te verwijderen.Maaaaar?

Als de media of wie u ook bent,en je kijkt op google naar ;

 

Archief Uitspraken Tuchtcollege voor de Scheepvaart

jaar:nr:inzake: 2020 52020.V5-Jyden 

 

 

Druk even op PDF en wat leest u dan ,de naam van de inspecteur van de I.L.T die ook met haar leugens het verzoekschrift bij het Tuchtcollege voor de scheepvaart heeft ingedient.

Daar zijn de rollen omgedraaid,want Jan Koridon is dan de betrokkene.

Krijg daarna nog een sommatie van,

 

PELS RIICKEN

 

9 februari 2022

Geachte heer Koridon,
Namens mijn cliënt, de Staat der Nederlanden (in het bijzonder de Inspectie
Leefomgeving en Transport, hierna: ILT) vraag ik uw aandacht voor het volgende.
ILT heeft u in een bericht van 28 januari 2022 gewezen op het onrechtmatig
publiceren van (persoons)gegevens van (en over) een ILT-medewerker. Daarbij heeft
ILT u een termijn gesteld om (kort gezegd) de naam van (en persoonsgegevens over)
de ILT-medewerker van uw website www.dewrakvisser.nl te verwijderen. De in dat
bericht gestelde termijn is inmiddels verstreken. U hebt niet op het bericht van ILT
gereageerd. Wel stelt ILT vast dat u de naam van de ILT-medewerker nadien op
onderdelen van uw website hebt verwijderd.

Op tenminste vijf locaties op uw website, bent u de naam van de betrokken ILT-
medewerker echter onverminderd blijven publiceren. Het betreft de gevallen die staan

afgebeeld in de bijlage bij dit bericht.
Ik verzoek (en voor zover nodig) sommeer u de naam van de ILT-medewerker ook op
deze delen van uw website vóór maandag 14 februari 2022 blijvend te verwijderen en
dit schriftelijk (e-mail daaronder begrepen) aan mij te bevestigen.

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. Postbus 11756 2502 AT Den Haag +31 70 515 3000 pelsrijcken.nl
AIie werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht met de naamloze vennootschap Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. gevestigd te Den Haag en ingeschreven
in het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 36/2020. Daarin is
een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. De algemene voorwaarden worden op verzoek toegezonden of zijn te raadplegen op www.pelsrijcken.nl. Kwaliteitsrekening notariaat 21.30.13.495

datum 9 februari 2022
onze ref. JB/JB/11017326

2/2

Mocht u niet aan deze sommatie voldoen, dan zie ik mij genoodzaakt mijn cliënt te
adviseren een kort geding tegen u aanhangig te maken. Daarin zal ILT onder meer
vorderen dat de naam van de ILT-medewerker ( op straffe van dwangsommen) alsnog
verwijderd dient te worden.
Vooralsnog hoopt ILT dat het niet zo ver hoeft te komen. Mocht u het echter toch op
een juridische procedure aan willen laten komen, dan verzoek ik u mij uw
verhinderdata voor de komende acht weken, eveneens vóór maandag 14 februari
2022, toe te sturen. Als u mij deze verhinderdata niet of niet tijdig toestuurt, kan
daarmee door de rechtbank geen rekening worden gehouden bij het bepalen van een
datum voor een zitting. Mocht u zich laten bijstaan door een advocaat, dan ontvang ik
bij uw bericht ook graag zijn/haar verhinderdata en contactgegevens. Verdere
correspondentie in deze kwestie zal ik dan direct aan uw advocaat richten.
Vriendelijke groet
t vriendelijke groet,

J.S.

 

Moet hierbij aanmerken ,heb deze sommatie nog niet met mijn advocaat besproken,maar zeg laat de I.L.T met haar inspecteur maar een kortgeding opzetten of aanspannen.

Kan de rechter gelijk vragen hoe het met de onzin en leugens die zij op en in het verzoekschrift heeft aangeboden bij het Tuchtcollege voor de scheepvaart.Waarin ik ben veroordeeld.

word vervolgd